33 votes Vote

อยากให้มีการแนะนำเส้นทางอาชีพในแวดวงไอที ว่ามีสายอาชีพไหน งานที่รับผิดชอบอะไรบ้าง skill ที่ต้องพัฒนาตัวเองไปสู่จุดนั้น

smithz , 12.08.2010, 05:51
Idea status: under consideration

Comments

lucifer707, 18.08.2010, 04:06
agree wit u

Leave a comment